top of page

Ivana Kavelj

dr.med.

Dr. Kavelj diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2010. godine s odličnim uspjehom. Nakon pripravničkog staža i položenog stručnog ispita radila je u izvanbolničkoj hitnoj službi u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije. Od 2015. radi u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, a 2020.g. polaže specijalistički ispit iz kliničke radiologije te EDiR ispit (European Diploma in Radiology).

Tijekom specijalizacije dobiva stipendiju Europske škole radiologije (ESOR) te 2019. provodi tri mjeseca u Hôpital du Kremlin Bicêtre u Parizu, gdje stječe dodatnu edukaciju i iskustvo u području urogenitalne radiologije.
Doktorand je poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva radiologa (HDR) i Europskog društva radiologa (ESR).
Kontinuirano se educira te aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim radiološkim skupovima, a područje interesa joj je torakoabdominalna radiologija, tj. "body imaging".

Ivana Kavelj
bottom of page